โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 5 3 7 3 0 104
ร้อยละ 4.10 % 2.46 % 5.74 % 2.46 % 0.00 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
485
จำนวน(คน) 16 0 73 0 0 396
ร้อยละ 3.30 % 0.00 % 15.05 % 0.00 % 0.00 % 81.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 607 คน
จำนวน(คน) 21 3 80 3 0 500
ร้อยละ 3.46 % 0.49 % 13.18 % 0.49 % 0.00 % 82.37 %

607 : 21 , 3 , 80 , 3 , 0 , 500...3.46 , 0.49 , 13.18 , 0.49 , 0.00 , 82.37 = 107 : 17.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 607 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 17.63%

Powered By www.thaieducation.net