โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
14
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 7
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 18 คน
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 9
ร้อยละ 22.22 % 16.67 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 50.00 %

18 : 4 , 3 , 1 , 1 , 0 , 9...22.22 , 16.67 , 5.56 , 5.56 , 0.00 , 50.00 = 9 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net