โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 4 3 3 0 91
ร้อยละ 4.72 % 3.77 % 2.83 % 2.83 % 0.00 % 85.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 82
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 91.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 9 6 8 4 0 188
ร้อยละ 4.19 % 2.79 % 3.72 % 1.86 % 0.00 % 87.44 %

125 : 6 , 6 , 3 , 4 , 0 , 106...4.80 , 4.80 , 2.40 , 3.20 , 0.00 , 84.80 = 19 : 15.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56%

Powered By www.thaieducation.net