โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 2 3 1 1 25
ร้อยละ 3.03 % 6.06 % 9.09 % 3.03 % 3.03 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 5 4 7 2 2 63
ร้อยละ 6.02 % 4.82 % 8.43 % 2.41 % 2.41 % 75.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 6 6 10 3 3 88
ร้อยละ 5.17 % 5.17 % 8.62 % 2.59 % 2.59 % 75.86 %

116 : 6 , 6 , 10 , 3 , 3 , 88...5.17 , 5.17 , 8.62 , 2.59 , 2.59 , 75.86 = 28 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net