โรงเรียนบ้านโคกหาร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 6 6 0 3 2 7
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 12.50 % 8.33 % 29.17 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 8 5 6 2 78
ร้อยละ 6.60 % 7.55 % 4.72 % 5.66 % 1.89 % 73.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 1 3 2 1 21
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 10.00 % 6.67 % 3.33 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 15 15 8 11 5 106
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 5.00 % 6.88 % 3.13 % 66.25 %

130 : 13 , 14 , 5 , 9 , 4 , 85...10.00 , 10.77 , 3.85 , 6.92 , 3.08 , 65.38 = 45 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75%

Powered By www.thaieducation.net