โรงเรียนบ้านโคกหาร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 5 0 0 0 15
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 15 5 0 0 0 94
ร้อยละ 13.16 % 4.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 20 10 0 0 0 139
ร้อยละ 11.83 % 5.92 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.25 %

139 : 20 , 10 , 0 , 0 , 0 , 109...14.39 , 7.19 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 78.42 = 30 : 21.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75%

Powered By www.thaieducation.net