โรงเรียนบ้านโคกหาร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 5 0 0 0 12
ร้อยละ 22.73 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 15 5 0 0 0 89
ร้อยละ 13.76 % 4.59 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 20 10 0 0 0 131
ร้อยละ 12.42 % 6.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.37 %

131 : 20 , 10 , 0 , 0 , 0 , 101...15.27 , 7.63 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 77.10 = 30 : 22.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.63%

Powered By www.thaieducation.net