โรงเรียนบ้านตาเลียว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 7 8 1 15 8 16
ร้อยละ 12.73 % 14.55 % 1.82 % 27.27 % 14.55 % 29.09 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 16 9 10 25 19 36
ร้อยละ 13.91 % 7.83 % 8.70 % 21.74 % 16.52 % 31.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 23 17 11 40 27 52
ร้อยละ 13.53 % 10.00 % 6.47 % 23.53 % 15.88 % 30.59 %

170 : 23 , 17 , 11 , 40 , 27 , 52...13.53 , 10.00 , 6.47 , 23.53 , 15.88 , 30.59 = 118 : 69.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 69.41%

Powered By www.thaieducation.net