โรงเรียนบ้านตาเลียว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 7 8 1 15 9 16
ร้อยละ 12.50 % 14.29 % 1.79 % 26.79 % 16.07 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 17 9 11 26 20 32
ร้อยละ 14.78 % 7.83 % 9.57 % 22.61 % 17.39 % 27.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 24 17 12 41 29 48
ร้อยละ 14.04 % 9.94 % 7.02 % 23.98 % 16.96 % 28.07 %

171 : 24 , 17 , 12 , 41 , 29 , 48...14.04 , 9.94 , 7.02 , 23.98 , 16.96 , 28.07 = 123 : 71.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93%

Powered By www.thaieducation.net