โรงเรียนบ้านตาเลียว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 6 7 2 13 9 17
ร้อยละ 11.11 % 12.96 % 3.70 % 24.07 % 16.67 % 31.48 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 3 3 15 6 18 70
ร้อยละ 2.61 % 2.61 % 13.04 % 5.22 % 15.65 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 9 10 17 19 27 87
ร้อยละ 5.33 % 5.92 % 10.06 % 11.24 % 15.98 % 51.48 %

169 : 9 , 10 , 17 , 19 , 27 , 87...5.33 , 5.92 , 10.06 , 11.24 , 15.98 , 51.48 = 82 : 48.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52%

Powered By www.thaieducation.net