โรงเรียนบ้านหัวเมือง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 3 1 9 6 0 37
ร้อยละ 5.36 % 1.79 % 16.07 % 10.71 % 0.00 % 66.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 75 คน
จำนวน(คน) 4 1 11 7 0 52
ร้อยละ 5.33 % 1.33 % 14.67 % 9.33 % 0.00 % 69.33 %

75 : 4 , 1 , 11 , 7 , 0 , 52...5.33 , 1.33 , 14.67 , 9.33 , 0.00 , 69.33 = 23 : 30.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67%

Powered By www.thaieducation.net