โรงเรียนบ้านต้นงุ้น (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 3 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 21.43 % 7.14 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 0 1 3 1 1 29
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 8.57 % 2.86 % 2.86 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 0 2 6 2 1 38
ร้อยละ 0.00 % 4.08 % 12.24 % 4.08 % 2.04 % 77.55 %

49 : 0 , 2 , 6 , 2 , 1 , 38...0.00 , 4.08 , 12.24 , 4.08 , 2.04 , 77.55 = 11 : 22.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45%

Powered By www.thaieducation.net