โรงเรียนบ้านน้ำจำ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 4
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 37
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 80.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 87
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 9.00 % 0.00 % 0.00 % 87.00 %

54 : 1 , 0 , 3 , 0 , 0 , 50...1.85 , 0.00 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 92.59 = 4 : 7.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00%

Powered By www.thaieducation.net