โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 0 1 2 2 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 84.38 %

32 : 0 , 1 , 2 , 2 , 0 , 27...0.00 , 3.13 , 6.25 , 6.25 , 0.00 , 84.38 = 5 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net