โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 17
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 13.04 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 23
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %

32 : 2 , 2 , 5 , 0 , 0 , 23...6.25 , 6.25 , 15.63 , 0.00 , 0.00 , 71.88 = 9 : 28.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net