โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 2 3 1 0 7
ร้อยละ 0.00 % 15.38 % 23.08 % 7.69 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 4 2 4 2 0 26
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 68.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 4 4 7 3 0 33
ร้อยละ 7.84 % 7.84 % 13.73 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %

51 : 4 , 4 , 7 , 3 , 0 , 33...7.84 , 7.84 , 13.73 , 5.88 , 0.00 , 64.71 = 18 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net