โรงเรียนบ้านถ้ำ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 66.67 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 22
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 23.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %

30 : 1 , 0 , 7 , 0 , 0 , 22...3.33 , 0.00 , 23.33 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 8 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net