โรงเรียนปลายนาวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 8
ร้อยละ 20.00 % 6.67 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 25
ร้อยละ 10.26 % 5.13 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 7 3 11 0 0 33
ร้อยละ 12.96 % 5.56 % 20.37 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %

54 : 7 , 3 , 11 , 0 , 0 , 33...12.96 , 5.56 , 20.37 , 0.00 , 0.00 , 61.11 = 21 : 38.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89%

Powered By www.thaieducation.net