โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 3 2 3 2 24
ร้อยละ 0.00 % 8.82 % 5.88 % 8.82 % 5.88 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 6 2 3 2 2 57
ร้อยละ 8.33 % 2.78 % 4.17 % 2.78 % 2.78 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 6 5 5 5 4 81
ร้อยละ 5.66 % 4.72 % 4.72 % 4.72 % 3.77 % 76.42 %

106 : 6 , 5 , 5 , 5 , 4 , 81...5.66 , 4.72 , 4.72 , 4.72 , 3.77 , 76.42 = 25 : 23.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58%

Powered By www.thaieducation.net