โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 8 2 7 0 1
ร้อยละ 28.00 % 32.00 % 8.00 % 28.00 % 0.00 % 4.00 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 24 8 10 4 0 57
ร้อยละ 23.30 % 7.77 % 9.71 % 3.88 % 0.00 % 55.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 9 10 10 1 1 39
ร้อยละ 12.86 % 14.29 % 14.29 % 1.43 % 1.43 % 55.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 40 26 22 12 1 97
ร้อยละ 20.20 % 13.13 % 11.11 % 6.06 % 0.51 % 48.99 %

128 : 31 , 16 , 12 , 11 , 0 , 58...24.22 , 12.50 , 9.38 , 8.59 , 0.00 , 45.31 = 70 : 54.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01%

Powered By www.thaieducation.net