โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 9 6 2 6 0 0
ร้อยละ 39.13 % 26.09 % 8.70 % 26.09 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 2 14 2 0 67
ร้อยละ 7.61 % 2.17 % 15.22 % 2.17 % 0.00 % 72.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 6 4 11 4 0 43
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 16.18 % 5.88 % 0.00 % 63.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 22 12 27 12 0 110
ร้อยละ 12.02 % 6.56 % 14.75 % 6.56 % 0.00 % 60.11 %

115 : 16 , 8 , 16 , 8 , 0 , 67...13.91 , 6.96 , 13.91 , 6.96 , 0.00 , 58.26 = 48 : 41.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.89%

Powered By www.thaieducation.net