โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 9 6 2 6 0 0
ร้อยละ 39.13 % 26.09 % 8.70 % 26.09 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 2 14 2 0 68
ร้อยละ 7.53 % 2.15 % 15.05 % 2.15 % 0.00 % 73.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 6 4 11 4 0 43
ร้อยละ 8.82 % 5.88 % 16.18 % 5.88 % 0.00 % 63.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 22 12 27 12 0 111
ร้อยละ 11.96 % 6.52 % 14.67 % 6.52 % 0.00 % 60.33 %

116 : 16 , 8 , 16 , 8 , 0 , 68...13.79 , 6.90 , 13.79 , 6.90 , 0.00 , 58.62 = 48 : 41.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.67%

Powered By www.thaieducation.net