โรงเรียนบ้านสบลี (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 1 1 1 5 4
ร้อยละ 20.00 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 33.33 % 26.67 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 2 3 8 0 0 37
ร้อยละ 4.00 % 6.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 74.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 5 4 9 1 5 41
ร้อยละ 7.69 % 6.15 % 13.85 % 1.54 % 7.69 % 63.08 %

65 : 5 , 4 , 9 , 1 , 5 , 41...7.69 , 6.15 , 13.85 , 1.54 , 7.69 , 63.08 = 24 : 36.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.92%

Powered By www.thaieducation.net