โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 5 3 1 0 26
ร้อยละ 2.78 % 13.89 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 10 1 10 7 0 102
ร้อยละ 7.69 % 0.77 % 7.69 % 5.38 % 0.00 % 78.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 11 6 13 8 0 128
ร้อยละ 6.63 % 3.61 % 7.83 % 4.82 % 0.00 % 77.11 %

166 : 11 , 6 , 13 , 8 , 0 , 128...6.63 , 3.61 , 7.83 , 4.82 , 0.00 , 77.11 = 38 : 22.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89%

Powered By www.thaieducation.net