โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 8 5 2 0 18
ร้อยละ 8.33 % 22.22 % 13.89 % 5.56 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 12 3 12 2 0 101
ร้อยละ 9.23 % 2.31 % 9.23 % 1.54 % 0.00 % 77.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 15 11 17 4 0 119
ร้อยละ 9.04 % 6.63 % 10.24 % 2.41 % 0.00 % 71.69 %

166 : 15 , 11 , 17 , 4 , 0 , 119...9.04 , 6.63 , 10.24 , 2.41 , 0.00 , 71.69 = 47 : 28.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31%

Powered By www.thaieducation.net