โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 25
ร้อยละ 10.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 6 2 13 0 2 76
ร้อยละ 6.06 % 2.02 % 13.13 % 0.00 % 2.02 % 76.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 9 2 13 0 2 101
ร้อยละ 7.09 % 1.57 % 10.24 % 0.00 % 1.57 % 79.53 %

127 : 9 , 2 , 13 , 0 , 2 , 101...7.09 , 1.57 , 10.24 , 0.00 , 1.57 , 79.53 = 26 : 20.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47%

Powered By www.thaieducation.net