โรงเรียนบ้านห้วยเสียด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 96
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
756
จำนวน(คน) 15 9 65 4 0 663
ร้อยละ 1.98 % 1.19 % 8.60 % 0.53 % 0.00 % 87.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 861 คน
จำนวน(คน) 17 11 70 4 0 759
ร้อยละ 1.97 % 1.28 % 8.13 % 0.46 % 0.00 % 88.15 %

861 : 17 , 11 , 70 , 4 , 0 , 759...1.97 , 1.28 , 8.13 , 0.46 , 0.00 , 88.15 = 102 : 11.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 861 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85%

Powered By www.thaieducation.net