โรงเรียนบ้านห้วยเสียด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 101
ร้อยละ 1.82 % 1.82 % 2.73 % 1.82 % 0.00 % 91.82 %
ระดับประถมศึกษา
764
จำนวน(คน) 20 10 60 0 0 674
ร้อยละ 2.62 % 1.31 % 7.85 % 0.00 % 0.00 % 88.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 874 คน
จำนวน(คน) 22 12 63 2 0 775
ร้อยละ 2.52 % 1.37 % 7.21 % 0.23 % 0.00 % 88.67 %

874 : 22 , 12 , 63 , 2 , 0 , 775...2.52 , 1.37 , 7.21 , 0.23 , 0.00 , 88.67 = 99 : 11.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 874 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33%

Powered By www.thaieducation.net