โรงเรียนบ้านห้วยเสียด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 100
ร้อยละ 2.73 % 1.82 % 2.73 % 1.82 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
774
จำนวน(คน) 21 12 63 0 0 678
ร้อยละ 2.71 % 1.55 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 87.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 884 คน
จำนวน(คน) 24 14 66 2 0 778
ร้อยละ 2.71 % 1.58 % 7.47 % 0.23 % 0.00 % 88.01 %

884 : 24 , 14 , 66 , 2 , 0 , 778...2.71 , 1.58 , 7.47 , 0.23 , 0.00 , 88.01 = 106 : 11.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 884 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 11.99%

Powered By www.thaieducation.net