โรงเรียนบ้านห้วยเสียด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
109
จำนวน(คน) 3 13 5 14 8 66
ร้อยละ 2.75 % 11.93 % 4.59 % 12.84 % 7.34 % 60.55 %
ระดับประถมศึกษา
774
จำนวน(คน) 31 37 85 0 0 621
ร้อยละ 4.01 % 4.78 % 10.98 % 0.00 % 0.00 % 80.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 883 คน
จำนวน(คน) 34 50 90 14 8 687
ร้อยละ 3.85 % 5.66 % 10.19 % 1.59 % 0.91 % 77.80 %

883 : 34 , 50 , 90 , 14 , 8 , 687...3.85 , 5.66 , 10.19 , 1.59 , 0.91 , 77.80 = 196 : 22.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 883 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 196 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20%

Powered By www.thaieducation.net