โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 9 10 8 2 0 58
ร้อยละ 10.34 % 11.49 % 9.20 % 2.30 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
324
จำนวน(คน) 24 23 73 3 0 201
ร้อยละ 7.41 % 7.10 % 22.53 % 0.93 % 0.00 % 62.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 411 คน
จำนวน(คน) 33 33 81 5 0 259
ร้อยละ 8.03 % 8.03 % 19.71 % 1.22 % 0.00 % 63.02 %

411 : 33 , 33 , 81 , 5 , 0 , 259...8.03 , 8.03 , 19.71 , 1.22 , 0.00 , 63.02 = 152 : 36.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 411 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 36.98%

Powered By www.thaieducation.net