โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 9 10 8 2 0 57
ร้อยละ 10.47 % 11.63 % 9.30 % 2.33 % 0.00 % 66.28 %
ระดับประถมศึกษา
327
จำนวน(คน) 24 25 75 2 0 201
ร้อยละ 7.34 % 7.65 % 22.94 % 0.61 % 0.00 % 61.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 33 35 83 4 0 258
ร้อยละ 7.99 % 8.47 % 20.10 % 0.97 % 0.00 % 62.47 %

413 : 33 , 35 , 83 , 4 , 0 , 258...7.99 , 8.47 , 20.10 , 0.97 , 0.00 , 62.47 = 155 : 37.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 37.53%

Powered By www.thaieducation.net