โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 12 14 6 6 0 48
ร้อยละ 13.95 % 16.28 % 6.98 % 6.98 % 0.00 % 55.81 %
ระดับประถมศึกษา
327
จำนวน(คน) 28 27 70 2 0 200
ร้อยละ 8.56 % 8.26 % 21.41 % 0.61 % 0.00 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 40 41 76 8 0 248
ร้อยละ 9.69 % 9.93 % 18.40 % 1.94 % 0.00 % 60.05 %

413 : 40 , 41 , 76 , 8 , 0 , 248...9.69 , 9.93 , 18.40 , 1.94 , 0.00 , 60.05 = 165 : 39.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 39.95%

Powered By www.thaieducation.net