โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 6 6 8 0 0 65
ร้อยละ 7.06 % 7.06 % 9.41 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
337
จำนวน(คน) 27 25 58 0 0 227
ร้อยละ 8.01 % 7.42 % 17.21 % 0.00 % 0.00 % 67.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 422 คน
จำนวน(คน) 33 31 66 0 0 292
ร้อยละ 7.82 % 7.35 % 15.64 % 0.00 % 0.00 % 69.19 %

422 : 33 , 31 , 66 , 0 , 0 , 292...7.82 , 7.35 , 15.64 , 0.00 , 0.00 , 69.19 = 130 : 30.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 422 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 30.81%

Powered By www.thaieducation.net