โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 7 8 8 1 0 61
ร้อยละ 8.24 % 9.41 % 9.41 % 1.18 % 0.00 % 71.76 %
ระดับประถมศึกษา
337
จำนวน(คน) 29 29 58 2 0 219
ร้อยละ 8.61 % 8.61 % 17.21 % 0.59 % 0.00 % 64.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 422 คน
จำนวน(คน) 36 37 66 3 0 280
ร้อยละ 8.53 % 8.77 % 15.64 % 0.71 % 0.00 % 66.35 %

422 : 36 , 37 , 66 , 3 , 0 , 280...8.53 , 8.77 , 15.64 , 0.71 , 0.00 , 66.35 = 142 : 33.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 422 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65%

Powered By www.thaieducation.net