โรงเรียนวังทองวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 18
ร้อยละ 13.04 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 61
ร้อยละ 8.45 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 0.00 % 85.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 27
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 11 2 9 1 0 106
ร้อยละ 8.53 % 1.55 % 6.98 % 0.78 % 0.00 % 82.17 %

94 : 9 , 2 , 3 , 1 , 0 , 79...9.57 , 2.13 , 3.19 , 1.06 , 0.00 , 84.04 = 15 : 15.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83%

Powered By www.thaieducation.net