โรงเรียนวังทองวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 16
ร้อยละ 17.39 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 8 1 2 1 0 59
ร้อยละ 11.27 % 1.41 % 2.82 % 1.41 % 0.00 % 83.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 26
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 14 2 11 1 0 101
ร้อยละ 10.85 % 1.55 % 8.53 % 0.78 % 0.00 % 78.29 %

94 : 12 , 2 , 4 , 1 , 0 , 75...12.77 , 2.13 , 4.26 , 1.06 , 0.00 , 79.79 = 19 : 20.21
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71%

Powered By www.thaieducation.net