โรงเรียนบ้านเมืองตึง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 11
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 6 4 6 0 0 47
ร้อยละ 9.52 % 6.35 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 12 4 7 0 0 58
ร้อยละ 14.81 % 4.94 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 71.60 %

81 : 12 , 4 , 7 , 0 , 0 , 58...14.81 , 4.94 , 8.64 , 0.00 , 0.00 , 71.60 = 23 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40%

Powered By www.thaieducation.net