โรงเรียนบ้านปงถ้ำ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 0 0 8 1 1 81
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.79 % 1.10 % 1.10 % 89.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 0 0 8 2 1 102
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.08 % 1.77 % 0.88 % 90.27 %

113 : 0 , 0 , 8 , 2 , 1 , 102...0.00 , 0.00 , 7.08 , 1.77 , 0.88 , 90.27 = 11 : 9.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73%

Powered By www.thaieducation.net