โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 6
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 4 2 9 0 0 19
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 26.47 % 0.00 % 0.00 % 55.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 9 11 1 2 22
ร้อยละ 6.25 % 18.75 % 22.92 % 2.08 % 4.17 % 45.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 8 13 21 1 2 47
ร้อยละ 8.70 % 14.13 % 22.83 % 1.09 % 2.17 % 51.09 %

44 : 5 , 4 , 10 , 0 , 0 , 25...11.36 , 9.09 , 22.73 , 0.00 , 0.00 , 56.82 = 19 : 43.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91%

Powered By www.thaieducation.net