โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 2 3 7 1 0 21
ร้อยละ 5.88 % 8.82 % 20.59 % 2.94 % 0.00 % 61.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 9 4 13 2 2 19
ร้อยละ 18.37 % 8.16 % 26.53 % 4.08 % 4.08 % 38.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 11 9 20 3 2 48
ร้อยละ 11.83 % 9.68 % 21.51 % 3.23 % 2.15 % 51.61 %

44 : 2 , 5 , 7 , 1 , 0 , 29...4.55 , 11.36 , 15.91 , 2.27 , 0.00 , 65.91 = 15 : 34.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 48.39%

Powered By www.thaieducation.net