โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 3 3 8 2 0 18
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 23.53 % 5.88 % 0.00 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 3 5 12 3 0 27
ร้อยละ 6.00 % 10.00 % 24.00 % 6.00 % 0.00 % 54.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 6 8 22 5 0 53
ร้อยละ 6.38 % 8.51 % 23.40 % 5.32 % 0.00 % 56.38 %

44 : 3 , 3 , 10 , 2 , 0 , 26...6.82 , 6.82 , 22.73 , 4.55 , 0.00 , 59.09 = 18 : 40.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62%

Powered By www.thaieducation.net