โรงเรียนบ้านก่อ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 7 1 2 1 0 30
ร้อยละ 17.07 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 6 0 18 2 0 79
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 17.14 % 1.90 % 0.00 % 75.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 13 1 20 3 0 109
ร้อยละ 8.90 % 0.68 % 13.70 % 2.05 % 0.00 % 74.66 %

146 : 13 , 1 , 20 , 3 , 0 , 109...8.90 , 0.68 , 13.70 , 2.05 , 0.00 , 74.66 = 37 : 25.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.34%

Powered By www.thaieducation.net