โรงเรียนบ้านก่อ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 33
ร้อยละ 7.14 % 4.76 % 7.14 % 2.38 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 5 3 17 1 3 76
ร้อยละ 4.76 % 2.86 % 16.19 % 0.95 % 2.86 % 72.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 8 5 20 2 3 109
ร้อยละ 5.44 % 3.40 % 13.61 % 1.36 % 2.04 % 74.15 %

147 : 8 , 5 , 20 , 2 , 3 , 109...5.44 , 3.40 , 13.61 , 1.36 , 2.04 , 74.15 = 38 : 25.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.85%

Powered By www.thaieducation.net