โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 8.70 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 0 6 3 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.50 % 3.75 % 0.00 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 0 0 7 5 0 91
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.80 % 4.85 % 0.00 % 88.35 %

103 : 0 , 0 , 7 , 5 , 0 , 91...0.00 , 0.00 , 6.80 , 4.85 , 0.00 , 88.35 = 12 : 11.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.65%

Powered By www.thaieducation.net