โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 15
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 9 5 10 1 0 53
ร้อยละ 11.54 % 6.41 % 12.82 % 1.28 % 0.00 % 67.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 12 7 12 1 0 68
ร้อยละ 12.00 % 7.00 % 12.00 % 1.00 % 0.00 % 68.00 %

100 : 12 , 7 , 12 , 1 , 0 , 68...12.00 , 7.00 , 12.00 , 1.00 , 0.00 , 68.00 = 32 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net