โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 9
ร้อยละ 21.43 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 15 3 9 1 0 50
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 11.54 % 1.28 % 0.00 % 64.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 18 4 9 2 0 59
ร้อยละ 19.57 % 4.35 % 9.78 % 2.17 % 0.00 % 64.13 %

92 : 18 , 4 , 9 , 2 , 0 , 59...19.57 , 4.35 , 9.78 , 2.17 , 0.00 , 64.13 = 33 : 35.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87%

Powered By www.thaieducation.net