โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 9
ร้อยละ 7.14 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 7 3 12 10 0 24
ร้อยละ 12.50 % 5.36 % 21.43 % 17.86 % 0.00 % 42.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 8 5 14 10 0 33
ร้อยละ 11.43 % 7.14 % 20.00 % 14.29 % 0.00 % 47.14 %

70 : 8 , 5 , 14 , 10 , 0 , 33...11.43 , 7.14 , 20.00 , 14.29 , 0.00 , 47.14 = 37 : 52.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 52.86%

Powered By www.thaieducation.net