โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 3 3 0 5
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 21.43 % 21.43 % 0.00 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 7 3 12 10 0 23
ร้อยละ 12.73 % 5.45 % 21.82 % 18.18 % 0.00 % 41.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 69 คน
จำนวน(คน) 9 4 15 13 0 28
ร้อยละ 13.04 % 5.80 % 21.74 % 18.84 % 0.00 % 40.58 %

69 : 9 , 4 , 15 , 13 , 0 , 28...13.04 , 5.80 , 21.74 , 18.84 , 0.00 , 40.58 = 41 : 59.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 59.42%

Powered By www.thaieducation.net