โรงเรียนบ้านป่าแขม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 2 1 0 0 20
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 15 7 4 0 0 48
ร้อยละ 20.27 % 9.46 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 64.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 19 9 5 0 0 68
ร้อยละ 18.81 % 8.91 % 4.95 % 0.00 % 0.00 % 67.33 %

101 : 19 , 9 , 5 , 0 , 0 , 68...18.81 , 8.91 , 4.95 , 0.00 , 0.00 , 67.33 = 33 : 32.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67%

Powered By www.thaieducation.net